Är namnuppgifter offentlig handling?

|Jag jobbar på en skola tätt ihop med några andra och jag har begärt ut lönelistor från det område jag tillhör. Jag har fått ut listorna, men bara med info om vad de andra är anställda som, till exempel: ”Fritidspedagog, skolans namn, 28 000 kronor.” Jag skulle vilja ha ut listorna med för- och efternamn. Får jag begära ut det? Det har gått bra tidigare i andra kommuner, där jag genast fick ut listorna med namn, anställning och lön.
Min man påstår att man inte kan få ut listor med namn, men att man däremot får fråga om specifika personers löner. Vad säger lagen?
/Skolanställd

SVAR: Ja, du har rätt att få ut listor med för- och efternamn och löner. Handlingar som är inkomna eller upprättade hos en kommun omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar och en lönelista som upprättats på kommunen är en allmän handling. 

Enligt tryckfrihetsförordningen är allmänna handlingar offentliga. Det innebär att den som begär att få ta del av handling som förvaras hos en myndighet och som är upprättad hos myndigheten, har rätt att få ut denna handling. Detta gäller under förutsättning att handlingen inte omfattas av sekretess, men uppgifter om löner omfattas bara undantagsvis av sekretess. Skulle en särskilt upprättad lönelista inte finnas hos kommunen när någon begär att få ut en sådan, är kommunen skyldig att sammanställa en sådan lista utifrån de uppgifter som är  tillgängliga för kommunen. Detta gäller om arbetsinsatsen för att sammanställa uppgifterna kan anses vara rutinbetonad. Med rutinbetonad menas att det ska vara fråga om en begränsad arbetsinsats utan nämnvärda kostnader.

Om någon begär att få ut en allmän handling från kommunen ska kommunen behandla begäran skyndsamt. JO, Justitieombudsmannen, har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och rättshjälp

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2016-07-19 11:53