Maciej Zaremba
Maciej Zaremba

"Facket måste välja sida när det gäller mobbning"

|Åtta frågor till journalisten Maciej Zaremba som skrivit en uppmärksammad artikelserie om vuxenmobbning i Dagens Nyheter.

Varför är det svårt att komma till rätta med mobbning i Sverige?

- Av många skäl. Den lag som finns tillämpas inte av myndigheterna. Dessutom är den upphängd på diskrimineringstanken: "Kränkande särbehandling". Det flyttar fokus till offret, man tänker på någon som särbehandlats på grund av sin olikhet. Då är det inte långt till att skuldbelägga offret. Måste hon verkligen avvika så mycket? Jag menar att fokus måste flyttas till förövarna. Det engelska begreppet "bullying" eller mobbning är bättre.
- Facket vill sällan erkänna att mobbning förekommer. Enligt statistiken är mobbning vanligast på offentliga arbetsplatser. De är demokratiskt styrda och det gör det ännu svårare att erkänna saken. Mobbning på arbetsplatser är tabubelagt, det är som incest, har någon sagt. Offren skäms.
- Det handlar om att mycket av problemen är överlämnade till fack och arbetsgivare. Men har någon mobbats en längre tid är i regel både fack och arbetsgivare medansvariga, om så bara genom underlåtenhet att ingripa. Alltså är de jäviga. Arbetsskadeförsäkringen finansieras av fack och arbetsgivare, därför är det svårt att få mobbning godkänd som arbetsskada. Att det är svårt att få hjälp från LO-TCO Rättsskydd beror nog på att de befinner sig i en jävssituation. Om rättshjälp beviljas erkänner facket att det inte har agerat tidigare. Ett sådant erkännande sitter nog långt inne. För de mobbades skull borde därför deras rättskydd göras oberoende av arbetsmarknadens parter.

Många är missnöjda med facket. Vilken roll har facket?

- Flera forskare säger samma sak. Det är fackets uteblivna stöd som ofta förvärrar den mobbades krisreaktioner. Facket borde erkänna att mobbning är ett allvarligt problem i arbetslivet. Problemet är att mobbning inte passar i konfliktmönster och fackets mentala schema där arbetsgivaren är ansvarig och facket kämpar för arbetstagarnas rätt. Mobbning kan vara att fem vårdare mobbar ut en sjätte. Det kan hända att en av mobbarna är en facklig förtroendeman, då finns det ett naturligt motstånd hos facket att göra något åt det.
- Man kan misstänka att mobbning används som ett instrument för att bli av med oönskade medarbetare. Just nu undersöker franska åklagare om France Telecom satt mobbning i system för att bli av med personer som inte kunde sägas upp.
- Facket behöver lära sig att små gester, uteblivna hälsningar, förtal, luddig kritik och tystnad tillsammans kan utgöra ett allvarligt angrepp. När man behandlas så förlorar man egenvärde och självkänsla.

Varför är det så här i Sverige?

- Jag har inte jämfört med andra länder. Men misstänker att vår samförståndsanda och konflikträdsla kan göra det extra svårt för den mobbade. Liksom för obekväma sanningssägare. Identiteten är laget före jaget. Det är lätt att skuldbelägga sanningssägare, de betraktas som orosmakare.
- Det faktum att facket är starkt kan vändas till något negativt. Facket har ett avgörande ord i försäkringsmål där arbetsskada ska erkännas. Fackliga förtroendemän bagatelliserar ofta det som hänt. De anstränger sig inte att se saken från den mobbades sida, de agerar ofta utifrån vad de tror är kollektivets bästa. I detta fall kan kollektivets bästa vara destruktivt.
- Den forskning som jag har sett tyder på att mobbning i Sverige är mer horisontell. I Frankrike är det chefen som mobbar i nio fall av tio. I Sverige är det enligt forskaren Heinz Leymann är sker det i fyra fall av tio kollegor emellan. Jag misstänker att han har rätt. I ett mindre hierarkiskt samhälle som Sverige blir mobbningen också mindre hierarkisk.

Många anser att cheferna agerar olämpligt. Vilken betydelse har cheferna?

- Det är framför allt ett ledarskapsproblem. Det krävs mod att gå emot majoriteten, men många chefer hoppas att problemen ska lösa sig av sig själva.
- Ibland kan destruktiva personer behöva lyftas ut. Det kräver också beslutsamhet och beredskap att ta konsekvensera. Jag ser framemot ett mål i Arbetsdomstolen där en arbetsgivare leder i bevis att det var rätt att säga upp en mobbare - för att skydda de andras psykiska hälsa.
- I dag köps personer ut i tysthet, det blir osynligt. Det vore väldigt bra med en öppen rättegång där allt kom upp. Där chefen sa att det var skäligt att säga upp personen eftersom den förstörde hälsan för andra. Facket ska tänka sig för att försvara en sådan person. Det måste finnas en punkt där facket tar sina händer ifrån mobbaren. Och säger att ditt beteende är oförenligt med allt vad den fackliga rörelsen står för, därför kan vi inte försvara dig, vi måste välja sida, vi försvarar den du misshandlat".

Vad säger du om myndigheternas agerande?

- Min fjärde artikel i DN handlade om att Arbetsmiljöverket bestämt sig för att praktiskt taget negligera mobbning, att praktiskt taget aldrig gå in i enskilda fall. Alla jag mött har negativa erfarenheter av Arbetsmiljöverket och är besvikna.
- Försäkringskassorna väljer att bagatellisera, jag förstår inte varför.
- Om jag ska sammanfatta rättsläget humoristiskt kan jag säga: § 1 mobbning är förbjuden. § 2 Alla ska se till att det inte inträffas. § 3 Om det inträffar blir vi alla ledsna och besvikna. § 4 Om det finns en pärm där det står att det inte ska inträffa blir vi lite mindre ledsna och besvikna.
- Det finns ett förbud, men inga sanktioner i verkligheten, fast de finns på papper.

Hur skulle lagstiftningen se ut?

- Den franska är utmärkt. Den gör det möjligt att rannsaka mobbaren och ansvarig chef. Det personliga ansvaret upphör inte att gälla för att man befinner sig på en arbetsplats. Lagen beskriver noga vad mobbning består av; en serie små händelser. Lagen ser mobbning som ett angrepp på den personliga integriteten, som en kränkning av en mänsklig rättighet.

Vad är kostnaden för mobbning?

- Jag kan hänvisa till en undersökning som gjorts på uppdrag av ILO. Kostnaden i EU är 0,5-3 procent av BNP. Det är enorma summor. Allvarligare är att arbetsplatser med giftig atmosfär är farliga också för kunderna. I USA jämförde man hur atmosfären på två sjukhus påverkade patientsäkerheten. Det visade sig till forskarnas häpnad, att det trevliga sjukhuset hade flest felbehandlingar. Trodde man. Men sedan visade det sig att det var det otrivsamma sjukhuset som felbehandlat flest patienter. Men det rapporterades aldrig. På en arbetsplats där man är rädd brister informationen, man gömmer misstagen, ett sådant sjukhus blir farligt för patienterna.

Hur mycket av ohälsan orsakas av mobbning?

- Jag hänvisar till Heinz Leymanns undersökning som visar att 10 000-30 000 av långtidssjukskrivningarna orsakas av stress på arbetsplatserna. Den stressen handlar inte om att saker händer för fort. Jag tror på uppgiften att minst 100 självmord per år är relaterade till mobbning. Det är betydligt fler än som omkommer i arbetsplatsolyckor.

Kommentarer

hamnar man i när arbetsgivaren mobbar, kränker, sprider lögner o förtal. INGEN hjälp finns att få, varken FK, facket, Arbetsmijlöverket, vården, rättsväsende, Afa eller annan kan göra någonting för att hjälpa individen till upprättelse och återgång till ett människovärdigt liv. Följdkränkningarna förvärrar ursprungstraumat och situationen blir så outhärdlig att många inte ens orkar leva....För den som överlever återstår psykisk, fysisk, social och ekonomisk utslagning vilket resulterar i ett mångårigt konstant stresstillstånd som är omöjligt att ta sig ur! Detta är ett BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

2004 skrev jag till kommunalarbetaren och berttade vad jag varit utsatt för fick till svar att det är fler som har det som du
2009 skrev jag till Ylva Thörn , svar,att var och ens åsikter finns där, och att jag skulle bara acceptera situationen och med det var mitt fall avslutat

Vad skall vi ha facket till? Vi medlemmar betalar och har betalat stora summor i medlemsavgift för att vi skall få det skydd vi behöver när det inträffar något som är fel i arbetslivet. Min erarenhet säger att facket ställer sig på arbetsgivarens sida mot medlemmen angående krankningari arbetslivet.
Istället för att använda våra pengar till hjälp till medlemmarna betalar ni skyhögalöner och fallskärmar till ombudsmän , förbundsordförande och LO-chef är det rätt att använda medlemsavgiften till dessa personer?

Helt otroligt Sverige, vart är rättssäkerheten? Det är inte konstigt, att som brottsoffer känner man sig ensam och övergiven i mobbningstrauma. SKANDAL!

Zaremba har intervjuvat många drabbade arbetstagare.
Hur kan detta vara möjligt att så många blir hemmotade
från jobbet pga förtalskampanjer, trakasserier och social utstötning? Facken och arbetsmiljöverket är
orsaken till dessa brott pga att de icke ställer upp för
oss som är brottsoffer! En ny strafflag måste tillsättas
för att dessa groteska brott skall upphöra. Alla drabba-
de skall ha upprättelse! Fsk måste göra en rättssäker
bedömning av dessa arbetsskadeärenden.
Jag har pratat med 500 drabbade pga att jag har
framträtt i massmedia och att folk hör av sig. 90%
är offentlig sektor anställda. SKANDAL!
Ni politiker måste lyfta frågan inför valrörelsen!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-07-29 13:44