Hot och våld vardag för hemtjänsten

|Är du kvinna och utlandsfödd är risken särskilt stor att utsättas för hot och våld i hemtjänsten. LOV, som gjort det fritt fram att starta företag i hem­tjänsten, har bidragit till en ökning av hot och våld, enligt forskaren Annette Thörnquist.


Anette Thörnquist.

Hot och våld i hemtjänsten är ett dolt arbetsmiljöproblem, säger arbetslivsforskaren Annette Thörnquist, en av forsk­arna bakom ett projekt om hot och våld i hemtjänst och grundskola som gjorts vid Stockholms universitet.

– Traditionellt är det kvinnor som jobbar i hemtjänsten. De vill göra sitt bästa och pressar sig ofta mer än de borde. Attityden är att lite får man tåla.

Under Annette Thörnquists intervjuer med hemtjänstpersonal framkom att risk­en att utsättas ökar om du är kvinna, ung, har utländsk bakgrund och/eller en osäker anställning. 

– Det är väl mer legitimt att ge sig på någon som man uppfattar som ”svag”. Det här är ett låglönejobb, man kanske inte skulle ge sig på en kvinnlig läk­are. Det handlar också om klass.

 

VICTORIA: ”Det är väldigt utsatt när man jobbar”

 

Särskilt hos små hemtjänstföretag är det vanligt att vara timanställd och då kommer man inte in i arbetsmiljöarbetet. Många små företag saknar dessutom kollektivavtal och arbetsmiljörutiner och då finns inget skyddsnät för personalen, menar Annette Thörnquist.

– Det förekommer också informellt arbete. Den som arbetar är då väldigt utsatt.

Till hot och våld har forskarna även räknat kränkande behandling, vilket kan vara rasistiska tillmälen eller sexuella trakasserier. 

– Om en brukare är hotfull eller våldsam skickar man inte sällan en manlig anställd. Det löser inte problemet. Man lägger ett stort ansvar på mannen och kvinnors arbetsmiljö blir inte normen. 

 

STEFAN: ”Problemet sopas under mattan”

 

Anmälningar till Arbetsmiljöverket och Afa Försäkring visar att hot och våld ökar i vård, skola och omsorg. I hemtjänsten har det ökat tydligt under 2000-talet. Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter är också den grupp som är mest sjukskrivna på grund av hot och våld.

Annette Thörnquist menar att LOV, lagen om valfrihetssystem, har bidragit till en ökad risk för hot och våld i hemtjänsten.

– Systemet är väldigt kundorienterat. Utförarna måste jaga kunder och då kanske man inte törs ställa krav på dem. Dessutom kan man ofta bara fakturera kommunen för tid hos kunden, man avsätter inte tid till arbetsmiljöarbete.

Annette Thörnquist menar att eftersom LOV-systemet ofta är underfinansierat bidrar det till fler osäkra anställningar, mer ensamarbete och minskade resurser. Detta ökar risken för hot och våld. Annat som bidrar är att vårdtagarna i hemtjänsten blivit äldre och sjukare. 

– Den stress personalen känner smittar av sig på de gamla och konfliktrisken ökar. 

 

FEVEN: ”Mina brukare kan vara aggressiva”

 

Det mesta våldet i hemtjänsten innebär att vårdtagare drar personal i håret, spottar, river eller kränker. I mindre företag förekommer även hot från arbetsgivaren. När det gäller våld från vård­tagare ska det finnas rutiner för att hantera det.

I vilken utsträckning finns det?

– Väldigt olika. En del större organisationer har bra rutiner. Det är delvis en resursfråga. 

Vad ser du för lösningar på problemen?

– Det är viktigt att satsa på utbildning och värna om kollektivavtalet. Man borde inte få konkurrera med dåliga arbetsvillkor. 

– Det är viktigt att definiera hot och våld som ett arbetsmiljöproblem, så att sådana inslag i arbetet inte normaliseras.

Illustration: Christina Andersson

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det är viktigt att alla arbetsgivare i vården tar detta på allvar.
Det är ett stort arbetsmiljö problem med kränkning,mobbing , drar i håret ,spottar mm.
Vi är människor allihop. Och vi ska inte bli behandlade hur som helst.
Då tycker jag att våra kunder/vårdtagare mm får klara sej själva om vi inte duger.
Vi ska inte finna oss i vad som helst.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-07. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.