Välj inte en ombudsman!

|Ett systemfel i Kommunal blandar samman rollen som anställd och förtroendevald. Det har gett förbundsledningen privilegier som i vanliga fall är helt otänkbara för ett förtroendeuppdrag. När vi nu går till nya val – välj inte en ombudsman!

I maj har Kommunal kongress och många viktiga beslut kommer att fattas. Bland annat ska det väljas förbundsledning och förbundsstyrelse. Nuvarande förbundsordförande Annelie Nordström har meddelat att hon inte kandiderar till en ny period och flera namn har börjat florera som potentiella kandidater. Såväl förbundets valberedning som kongressombuden har ett viktigt ansvar att vara lyhörda mot medlemmar och förtroendevalda, för att kunna välja en ledning som motsvarar medlemmarnas förväntningar och kan leda förbundet i enlighet med de värderingar och ideal som vår organisation står för.

Årets kongress kommer inte att vara som alla andra. I ljuset av de problem som kom fram till ytan i samband med Aftonbladets granskning i januari, förväntar sig våra medlemmar att de val som görs och de beslut som tas av årets kongress leder till viktiga förändringar i organisationen. Vi vill med detta göra förbundets valberedning och avdelningarnas kongressombud uppmärksamma på ett systemfel som finns i organisationen, som kongressen måste göra något åt.

Generellt har förbundet haft svårigheter med att kunna dra en klar skiljelinje mellan rollen som ombudsman och rollen som förtroendevald. I en demokratisk organisation är det de förtroendevalda som har fått medlemmarnas mandat att fatta beslut. De anställdas roll däremot är att skapa underlag till beslut, samt genomföra fattade beslut. Det är den rollfördelning som föreslogs i översynsutredningens slutrapport Kamp med hjärta (se s. 60), som kongressen antog 2004. När denna rollfördelning inte är tydlig får vi demokratiska problem.

Generellt är förbundet bra på att skilja på rollerna längst ner i organisationen. Men ju högre upp i hierarkin vi tittar, desto mer accepterat är det att bryta mot principen om att hålla isär rollerna. Till exempel har förbundsmötet valt flera ombudsmän att ingå i förbundets valberedning. Det skulle vara otänkbart att välja in ombudsmän i en avdelnings eller en sektions valberedning, bara för att ta ett exempel.

Det mest extrema exemplet är dock 17 § mom 1 i stadgarna, som anger att de som väljs in i förbundsledningen, anställs av kongressen. Med utgångspunkten i detta har förbundet kunnat motivera fallskärmar till förbundsledningen. Eftersom uppdraget som förbundsordförande eller viceordförande i praktiken utgör en otrygg anställning på tre år, får innehavaren ett trygghetsavtal som ska kompensera för den avsaknad av anställningstrygghet som positionen innebär och den osäkerhet som är förknippad med att aldrig vara säker på att bli omvald. Principen är inte ny. Även en verkställande direktör får en fallskärm, eftersom den inte omfattas av skyddet i LAS. Men principen är inte tillämpbar på ett förtroendeuppdrag. Inte heller sektions- eller avdelningsordförande som har uppdrag på heltid kan räkna med att bli omvalda, men till skillnad från våra förtroendevalda i förbundsledningen så har de ofta ett jobb att komma tillbaka till. Den relevanta frågan är inte varför förbundsledningen i egenskap av innehavare av otrygga anställningar inte ska erbjudas ett trygghetsavtal, utan snarare varför de i hela fridens namn ska anställas av kongressen! Genom att blanda samman rollen som anställd och förtroendevald, har 17 § mom 1 i stadgarna bidragit till att förbundsledningen kunnat få privilegier som i vanliga fall är helt otänkbara för ett förtroendeuppdrag. Det är självklart att förekomsten av fallskärmar sticker i ögonen på våra medlemmar.

Det största problemet är dock den sammanblandning som inte är reglerad, utan som snarare upprätthålls genom tradition. Så gott som samtliga förbundsordförande de senaste decennierna har hämtats från ombudsmannaleden. För att kunna organisera vårt förbund på ett sätt som tydliggör rollen som anställd kontra förtroendevald, krävs inte enbart stadgeändringar. Vi måste även ifrågasätta de attityder i förbundet som gör det accepterat att ombudsmän väljs på förtroendeuppdrag. Vi måste kunna bryta invanda mönster och attityder som har möjliggjort för de anställda att kunna ta på sig den roll, som i en demokratisk organisation, ska tillfalla de förtroendevalda. Annars får vi lika gärna kasta Kamp med hjärtat i papperskorgen, men då får vi leva med de demokratiproblem vi har idag, med allt vad det innebär.

Vi uppmanar förbundets valberedning och avdelningarnas ombud till Kommunals kongress att bidra till detta. Vi måste få till en förändring nu. Välj en förbundsledning och en förbundsstyrelse som avspeglar medlemskårens sammansättning. Välj en förbundsordförande som har de egenskaper som tillsammans med resten av förbundsledningen kan leda förbundet på ett bra sätt. Men välj inte en ombudsman. I ett förbund bestående av 500 000 medlemmar, måste det kunna finnas kompetenta och kapabla människor även utanför förbundskontoret. Ska vi få till en förändring så måste vi börja nu.

 

Mikael Twilling
ordförande sektion Trafiken Västra Svealand

Anna Skarsjö
ordförande sektion Askim-Frölunda-Högsbo

Margreth Jakobsson
ordförande sektion Bjurholm

Alejandro Caviedes
ordförande sektion Umeå

Anna Shaw Johansson
ordförande sektion Lidköping

Styrelsen för sektion Umeå trafik

Anette Almgren
ordförande sektion Kinda

Karin Svedlert
ordförande sektion Umeå landsting

Johanna Svensson
ordförande sektion Falköping-Tidaholm

Annicka Jönsson
ordförande sektion Trelleborg-Vellinge

Lena Carlsson
förtroendevald i Kommunal

Birgit Mnad
ordförande i sektion Skellefteå landsting

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Med tanke på hur många ombudsmän medvetet mörkar brister och inte vill ha en öppen dialog så är tanken på att ombudsmän väljs in i styrelsen. Ombudsmän som inte vill lyssna, ta till sig information och nog viktigast av allt - agera på ett förtroendefullt sätt så att förändringar sker!

Det finns tydligt inbyggt i väggarna inom kommunal en acceptans för allvarliga missförhållanden. Och där en ombudsman vägrar öppenhet så väljer även andra ombudsmän samma hållning för att inte störa de "interna förhållandena" till varandra. På så sätt tystar man effektivt alla möjligheter till att uppmärksamma missförhållanden som ofta hänger samman med en del ombudsmäns dåliga ansvarstagande.

Man väljer tystnad och hoppas på att det skall blåsa över istället för att ta till sig information och agera för förändringar. Det är ju inte så att berörda ombudmän tar kontakt direkt utan det är tvärtom. Men när de inser att det berör något som de måste ta ett ansvar för så vill de inte längre ha en dialog eller öppenhet om problemen.

Jag håller med ALF, problemet är att hitta en person som kommer ihåg dem som valde honom / henne i förtroende. Flertalet tycks glömma var man kommer ifrån, och varför man sitter på sitt uppdrag. Så valberedningen har ett styvt jobb att hitta kandidater, det är mänskligt att vilja få det bättre, men till vilket pris, när man fått sin höga lön och förmåner slår man sig till ro ? Vi kan inte ha idealister som arbetar för en låg ersättning, men samtidigt ska våra företrädare ha löner och förmåner som är snudd på ljusår från dem som är kvar på "golvet" det är en svär nöt att knäcka. Vad är medlemsnytta, bra avtal säger nog de flesta. Eller bra löner och förmåner för Kommunals förtroendevalda och anställda. Men vem som helst vill inte heller kastas in i hetluften, det är ingen smekmånad i toppen heller.

De flesta tycks glömma att alla som blir ombudsmän/kvinnor har börjat på golvet som förtroendevald. Om intresset för det fackliga arbetet fortsätter kan det leda till att få förtroendet som ombudsman. Jag som började min fackliga vandring 1965 kan lätt anse att steget från "golvet" till ett ordförandeuppdraget är mycket långt. Risken att ett sådant val skapar interna maktstrukturer, om inte den tilltänkta kandidaten är tillräckligt stark. Behovet av omfattande kompetens är hög på den nivån. Hela min fackliga bana var en ständig resa med behov av ny kunskap och lärande i samklang med omvärldens förändring. Kurt Söderberg ombudsman 1975 - 2002. Jag avundas inte valberedningen,

Cesar hade en slav bakom sig på vagnen som höll hans lagerkrans över hans huvud och samtidigt viskade "Memento mori".
"Minns att du är dödlig". Något folk fort glömmer när de gör karriär?
Så frågan är om vi någonsin kan välja en styrelse där de kommer ihåg vem som valde dem?
Hur ofta kan man räkna med att de efter valet gör besök i sin gamla verklighet?
Minns sina gamla kollegor?
Och viktigast av allt, arbetar hårt för att de ska få det bättre?
Vem säger en sak före valet och samma sak efter?
Tyvärr vet jag inte vem man ska välja, kan bara hoppas att rätt personer kommer in denna gång.

Jag håller med föregående insändare, Nu har vi chansen till en rejäl förändring i ledningen,
Välja in gamla trotjänare är ingen framkomlig väg, man får ett fint uppdrag i förläning.
Nej, in med fotfolk och om möjligt att man har ett ben kvar i arbetslivet också.
Det stärker bara förtroendet, och man tappar inte fotfästet lika lätt i vardagen.
Om man analyserar styrelsen idag, hur många har suttit minst i 10 år ? och var
fanns man tidigare ?

Hej debatörer!
Ert förslag låter bra, men det förutsätter att en förtroendevald Kommunalare ställer upp och kandiderar. Min fråga är vem utav er/förtroendevalda Kommunalare får jag nominera?
Vänliga hälsningar, Pyret - Kongressombud

Håller med till 100 procent.
Jag tycker även att det ör oerhört viktigt att vi får med folk från "golvet" och verkligheten till förbundsstyrelsen.
För vårt arbete blir så mycket starkare och bättre när verklighetsförankringen finns med.
Det är ju det som våra medlemmar vill.
Jag har varit fackligt aktiv och engagerad sedan 1988 och har sett alldeles för många gånger att platser som t.ex. förbundsstyrelsen, partistyrelsen osv går till alla som är inne som ombudsmän eller ordföranden i avd/sektioner.
Alldeles för sällan använder vi oss av expertisen på våra frågor. Nämligen medlemmarna som kommer från verkligheten och som kommer ihåg hur det är på golvet.
Utan den kompetensen så vinner vi inte mark.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-04-20. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.